Green Hills

marketing
Mô tả

Thực hiện kế hoạch marketing chiến lược dự án Green Hills.

Thông tin

Dịch vụ: Marketing

Khách hàng: Green Hills

Thực hiện: 2014